نحوه کسب امتیازباشگاه مشتریان

نحوه کسب امتیازباشگاه مشتریان

نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان " کافه پناهنده "

 به ازای هر200.000  ریال خرید 1 امتیاز دریافت می کنید


در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد خالص شما مشخص و مجموع امتیاز شما  محاسبه می شود...
در این حالت تخفیف های اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق میگیرد.

لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.گروه برنزی:


دوستانی که امتیازشون بین 15-1  امتیاز باشد به عنوان مشتری برنزی محسوب می گردند.

          :از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

          6 % هدیه در همان فاکتور که بصورت شارژ در کیف پول شما ذخیره میشود.

توجه: مشتریان گروه برنزی که فاصله بین دوخریدشان بیش از 30 روز باشد ،امتیازشان کسر خواهد شدگروه نقره ای :

دوستانی که امتیازشون بین 30-15 امتیاز باشد به عنوان مشتری نقره ای محسوب می گردند.

          از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

          8 % هدیه در همان فاکتور که بصورت شارژ در کیف پول شما ذخیره میشود.

توجه: مشتریان گروه نقره ای که فاصله بین دوخریدشان بیش از 30 روز باشد ،امتیازشان کسر خواهد شد گروه طلایی :

دوستانی که امتیازشون بالای 30 امتیاز باشد به عنوان مشتری طلایی محسوب می گردند

          از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

          10 % هدیه در همان فاکتور که بصورت شارژ در کیف پول شما ذخیره میشود.

توجه: مشتریان گروه طلایی که فاصله بین دوخریدشان بیش از 30 روز باشد ،امتیازشان کسر خواهد شد